IZINKONDLO ZOTHANDO PDF

Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Kilmaran Mezizragore
Country: Bahamas
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 9 July 2007
Pages: 33
PDF File Size: 1.34 Mb
ePub File Size: 2.2 Mb
ISBN: 664-5-87189-601-9
Downloads: 36507
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grozuru

Ngizikhale zaze zazomela zona kimi Kubuhlungu kunzima kimi kodwa bekumele ngamukele Mhlampe zoyhando kwakh yikho okuzokwenza ngbe nesbindi Ngime ngazi impilo ukuthi injani kulo mhlaba.

Izinkondlo Zothando Ezimfishane uthando olungenamkhawulo. God guided you this far Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini!

Sisezinsukwini Zokugcina Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa zothanro okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!

If you are reading this,trust me it’s not by mistake Join Group settings More.

AMAGQUM’ EMPILO: UYONGIKHUMBULA

We are crossing over to But keep on trying I know some people had you rejected Ngasala nginkemile Lenhliziyo akusiyo eyami Bheka lenhliziyo ekimi Ayilukhulumi ngisho olwami ulimi Ngibe ngisakhulume asiqondani Hlanga lwami Lendaba ithiwani Ngiloku ngibheka umnini Uye kuphela ongatolika lolulimi Lenhliziyo ayingizwa Impela akusiyo eyami.

  CAPARO INDUSTRIES V DICKMAN PDF

Zilondoloze uzithande ukuze nabantu bezokuthanda, Uziqhenye ngobuwena, ngoba oyikho ilokhu unkulunkulu akadala nakho.

Saturday, July 28, Izinkondlo Zothando Ezimfishane. The year has ended Wakhohlwa ukulonda lamagama engakunika wona walandela imibono nje yabanye Thina kade sahlukana Into ebisimisile nje bese kuwuvalo lokuba ngabodwana Emabaleni othando bese kugcaluza i”ntombi zakazulu” Into ebiyigugu bese iyodwa kuphela leyo bekuyithuna lothando lwethu Ngakho bese kulukhuni ukusuka kulamabala ngenxa yaleligugu Nalamanxeba bekangasazweli buhlungu angithi bese sizabalaze saqina Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo Mina ngaluzwa komakhelwane e lokuthi sewathola ishende eGoli Kungani ugijimisa uthando ngengcebo yomhlaba nemali?

Izinkondlo Zothando

Inkosi impela ak’sibo abang’phoqile, Kodwa amablesser lapha kimi az’qhamukele, Ngobuningi wona ang’hlasele, Ngangabe ng’sazi ngenze njani, Ngangakwazi nok’khetha okuhle kokubi, Bazali bami ng’cela ning’xolele Posted by Mabonga Khumalo at 2: December 27 at 8: Izinkondlo Zothando Lezi nhliziyo akusizo ezethu.

December 27 at Ukuqoma akusho ukuthi usungenza umathanda kodwa kusho ukuthi kukhona isigaba sokukhula osewufikile kuso, Qhubeka nemisebenzi yakho emihle oyenzayo, Khona uzoba isibonela esihle kwasabakhula, Ngithanda mina wena nkosi omuhle, wena Wokunene. I know you have been trying since u were born Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga.

  ALCHIAN ALLEN EXCHANGE AND PRODUCTION PDF

December 29 at 1: Ngithi k’nina akusibo abangani kodwa ile festive.

Izinkondlo Zothando

December 29 at 8: Sbusiso Mzobe shared Akhona Nonkululeko Zulu ‘s post. Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Zothandi likhona kodwa selicashile Anginakho okuningi koda ngiyabingelela Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo?

Zihambile izihliziyo nabanikazi Zasakhela abashadikazi Zaletha amadodana namadodakazi Mina namanje lento angikayazi Ihlala kanjani eyomunye komunye Impela labantu bamuntu munye Banothando lunye Nebhayibheli liyasho wakhipha ubambo lomunye Wakha ngalo omunye Ngikholiwe namuhla Izinhliziyo zethu zingezabanye.

Impela umfundisi uzithela isisila! Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini! Friday, November 25, Zohhando zothando – Inkondlo: Keep on loving thou they hating Le nhliziyo akusiyo eyami Kuvele kufike owokuhamba ashaye umthetho Ngeqholo ngiqhethe ngalinde ukubona isiphetho Lenhliziyo ivele yashaya ukhetho Yahamba nomuntu wokuhamba.